MyKitchen.am

Փնտրել բաղադրատոմսեր նշված բաղադրիչներով

ավելացնել այլ բաղադրիչ
{source123}setQuery("SELECT * FROM `#__ing` WHERE id IN($val)"); $list = $db->loadObjectList(); foreach ($list AS $comp) { $name = JText::_( 'COM_CCK_'. str_replace( ' ', '_', trim( $comp->name) ) ) ; $form=''; $form.='[[div class="ing_list1 ui-widget-content" style="text-align: left; width: 48px;"]][[h4 class="ing_list "]]'; $form.='[[img src="/%s" width="40" height="35" style="display: inline-block; height: 36px;"]]'; $form.='[[span class="hdname"]]%s[[/span]]'; $form.='[[input type="hidden" name="add_ingrident[]" value="%s"]][[/h4]][[a href="#del" title="Recycle this image" class="close ui-icon ui-icon-close"]][[/a]][[/div]]'; printf($form,$comp->img,$name,$comp->id ); } ?>{/source123}
Իմ Խոհանոցը

Յուրաքանչյուր 45-60 րոպե աշխատելուց հետո հանգիստ տվեք աչքերին, այդ ընթացքում կատարելով հատուկ վարժություններ.
ա. փակեք աչքերը 15-20 վայրկյան և բացեք: Հայացքը մոտիկից փոխադրեք հեռուն: Ժամանակ առ ժամանակ նայեք հեռու (գերադասելի է որևէ կանաչ առարկայի),
բ. 30-45 վայրկյան կկոցեք աչքերը, հետո փակեք և հանգստացեք,
գ. աչքերը պտտեք երկու ուղղություններով,
դ. նայեք մեկ աջ, մեկ ձախ;Автор и администратор сайта 1001recepti.info